تلفن گويا

دستورالعمل استفاده از تلفن گویا

شماره تلفن گویای ارتباط مستقیم با مدیریت محترم عامل شرکت 51260 می باشد.

ü      پیام خود را در محیطی بدون سر و صدا و آرام و با صدای رسا ضبط نمایید و هنگام وارد کردن شماره ها دقت نمایید شماره ها را یکی یکی و با فاصله کم زمانی وارد نمایید.

ü      برای درج پیام برای مدیریت محترم عامل دقت نمایید که حداکثر زمان برای پیام 4 دقیقه است و پیامهای بیش از آن ناقص ضبط می گردد.

ü      برای دریافت پاسخ پیام خود حتماً خود را به طریقی معرفی نمایید. (نام، عنوان و شماره تماس و یا معرفی کلی). در غیر این صورت امکان پاسخگویی به پیامهای شما وجود ندارد.

ü      در انتهای پیام خود "کمی سکوت کنید" تا شماره پیگیری را دریافت نمایید.

ü      اگر پس از یک هفته به پیام شما پاسخی داده نشد مجدداً در پیامی جدید شماره و عنوان و پیام اولیه را جهت پیگیری بگذارید.