معاون مالی و منابع انسانینام و نام خانوادگی : فرداد امیر اسکندری
سمت : معاون مالی و منابع انسانی