مديريت منابع انسانینام و نام خانوادگی : مهدی صالحی
سمت : مدیر منابع انسانی