مدیریت امور مالی و بودجهنام و نام خانوادگی : جعفر وجدانی فرد
سمت : مدیر امور مالی و بودجه