مدیریت امور مالی و بودجه



نام و نام خانوادگی : جعفر وجدانی فرد
سمت : مدیر امور مالی و بودجه