معاون بازرگانی و اقتصادینام و نام خانوادگی : محسن شهباززاده
سمت : عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی و اقتصادی