مديريت بازرگانی و تأمیننام و نام خانوادگی : مهدی نوذری
سمت : مدیر بازرگانی و تأمین