معاون تولیدنام و نام خانوادگی : علی معصومی
سمت : معاون تولید