مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگی : اردشیر رضایی
سمت : سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات