مديريت مطالعات و توسعهنام و نام خانوادگی : داود صولت
سمت : سرپرست مدیریت مطالعات و توسعه