مديريت امور حقوقی
 
 
نام و نام خانوادگی : حسینعلی عبدی
سمت : سرپرست مدیریت امور حقوقی