مديريت بازاریابی و فروشنام و نام خانوادگی : فیروزه جامعی
سمت : مدیر بازاریابی و فروش

تاریخ انتصاب : 94/05/05