مديريت امور فنی و مهندسی
 
 
 
نام و نام خانوادگی : مسعود خلیلی برنا
سمت : مدیر امور فنی و مهندسی