مدیرعامل


نام و نام خانوادگی  :  مصیب محمدیان شمالی
سمت : مدیرعامل شرکت دخانیات ایران
تاریخ انتصاب : 95/02/05