به اطلاع همکاران محترم میرساند با توجه به نامه  شماره 2871181 مورخ  1397/02/17 
 تغییر رمز عبور در سامانه های شرکت (کارگر نمونه و فیش حقوقی) فقط از طریق نامه کتبی در اتوماسیون اداری انجام میپذیرد