سامانه معاملات و قراردادهاي شركت
 
 
این سامانه جهت آشنایی کاربران شرکت دخانیات ایران طراحی شده و روش برگزاری مناقصات را آموزش میدهد لیکن کاربران گرامی می توانند نظرات خودرا پس از مطالعه فرآیند برگزاری مناقصات و فرمهای تهیه شده به این دفتر ارایه نمایند.